ALUMNAT LESIONAT

ALUMNAT LESIONAT TEMPORAL O PERMANENTMENT
AQUELLS/ES ALUMNES QUE PATISQUEN ALGUNA MALALTIA TEMPORAL O PERMANENTMENT QUE ELS IMPEDISCA PRACTICAR ACTIVITAT FÍSICA AMB NORMALITAT, REALITZARAN LES SEGÜENTS ACTIVITATS DURANT LES CLASSES:
  • Realització d'un diari de classe. Consisteix en fer un registre de les activitats realitzades durant la classe per la resta de companys.
  • Ajudar a la professora. L'ajuda consistirà en ajudar en la col·locació del material, ajudar als companys o companyes que ho necessiten (realitzant correccions), arbitrar els partits...
  • Activitats de lectura. La professora els facilitarà articles o periòdics amb textos relacionats amb l'exercici físic i la salut que hauran de llegir i sobre els quals es realitzaran preguntes. Per tal de fer esta activitat, haruan d'emplenar una fitxa que se'ls facilitarà.
  • Exercicis prescrits pel metge. Aquells/es alumnes que patisquen malalties o lesions i el metge els haja recomanat realitzar un programa d'exercici físic, hauran de portar-lo a classe per a realitzar-lo i aixó contribuir a la millora de la lesió o malaltia.
  • Realització de treballs. L'alumne realitzarà en cada trimestre un treball relacionat amb la seua malaltia així com d'hàbits saludables i exercici físic seguint unes instruccions facilitades per la professora. 

DOCUMENTS PER A L'ALUMNAT LESIONAT PERMANENTMENT
 Per a la realització d'algunes de les activitats senyalades anteriorment, aquells i aquelles alumnes que patixen una malaltia permanent, han de portar diverses còpies dels documents que es faciliten a continuació (clicant en les imatges de la dreta podran visulitzar els documents):
 FITXA PER A LA REALITZACIÓ DE LES SESSIONS


FITXA DE COMENTARI DELS ARTICLES